KastedLandsbyen Kasted ligger i et lille dalstrøg, der gennemstrømmes af Egå’en. Bebyggelsen ligger langs sydsiden af det øst-vestgående dalstrøg, og på nordsiden ligger hovedgården Kærbygård. Kirken ligger usædvanlig smukt
placeret på et lille næs, der skyder sig frem i dalstrøget og den højtliggende kirke kendes vidt omkring i landskabet. Kasted kendes tilbage til år 1220, hvor byen benævnes Calztat.

Byen kan karakteriseres som en slynget vejby. Den tidligere bebyggelse lå langs sydsiden af Kasted Byvej. En stor del af landsbyens gårde er udflyttede eller nedlagte, og byen har
udviklet sig på de gamle gårdtomter inden for den tidligere landsbystruktur.

Den karaktergivende bebyggelse i landsbyen ligger langs Kasted Byvej, hvor de lave længehuse, der er opført i henholdsvis bindingsværk og grundmur, sammen med beplantningen og det let slyngede vejforløb danner et homogent og oplevelsesrigt forløb. Fra den gamle Bygade er en række smukke kig op mod kirken, der er adskilt fra bebyggelsen af engarealer og smukke græsklædte skråninger. Af bygninger, der har særlig betydning for byen, må nævnes Kastedgård, der er den eneste af de ældre gårde, som er bevaret. Den ligger smukt ud til de åbne arealer vest for kirken.

Landsbyens landskabelige placering i dalstrøget og den enkle bebyggelses samspil med den usædvanligt smukt beliggende kirke, gør Kasted til en bevaringsværdig sammenhæng.

Læs meget mere om Kasted på Kasted Beboerforenings hjemmeside: www.kasted.dk og følg os på vores facebook side: https://www.facebook.com/groups/kasted/

Kasted set fra oven - kort