Lisbjergskolen


b7c728ff-591e-4630-981c-4b6deb239632

Lisbjergskolen har i april 2015 ca. 370 elever, 30 lærere, 12 SFO pædagoger som også løser opgaver i undervisningstiden og 3-4 pædagogmedhjælpere. Lisbjergskolen modtager elever fra 0.- 9. årgang.

TAP gruppen består af 5 rengøringsassistenter, 1 teknisk serviceleder og 1 serviceassistent og 1 sekretær på deltid. En rengøringsassistent deltager også i kantinedriften. Skolen har ansat 2 køkkenledere, der hver dag sørger for et varmt måltid til alle skolens børn og ansatte.

Ledelsen består af afdelingsledere tilknyttet niveauerne, administrativ leder, viceskoleleder og skoleleder.

Pædagogisk grundlag

Skolen arbejder på et formuleret fælles pædagogisk grundlag – skolens pædagogiske platform.
Den pædagogiske platform har kvalificeret selvbestemmelse som det fælles dannelsesideal og –mål.
Den pædagogiske platform danner blandt andet grundlag for udformning og indhold i den skriftlige udviklingsplan for den enkelte elev og for organisering af skoleundervisning og skolefritid i differentierede lærings- og udviklingsrum.

Elevorganiseringen

Eleverne er organiseret aldersintegreret i indskolingen (0. – 2. årgang), delvist aldersintegreret på mellemtrinnet (3. – 5. årgang) og i overbygningen (6. – 9. årgang).
 
På alle årgange er eleverne opdelt i mindre hjemmegrupper med gnsn. 14 elever i en hjemmegruppe.
indskolingen arbejder man med rullende skolestart (KRAI – kompetencebaseret, rullende, aldersintegreret indskoling). Man har mulighed for at starte i skolen på tre tidspunkter af året. Det betyder et tæt samarbejde mellem børnehaver og skole om rådgivning af forældre med hensyn til skolestart, og det betyder gensidig udvikling af det pædagogiske indhold i hhv. børnehave og indskoling.
 
På mellemtrinnet arbejder man med aldersintegrering på tværs af årgange i dansk og matematik. Organisering i hjemmegrupper på årgangene og undervisning i fag på årgangenene.
 
I overbygningen arbejder man med aldersintegrering på tværs af årgange i dansk og matematik. Organisering i hjemmegrupper på årgangene og undervisning i fag på årgangenene.
 
Undervisningen er fordelt på hjemmetid og udetid. Arbejdet i udetid er differentieret i fagdelte forløb og projektforløb omfattende alle skolens fag og skolefritiden. I de fagdelte forløb er eleverne i dansk og matematik placeret på niveaudelte hold på tværs af årgangene.
 
SFO tiden (0.-4. årgang) er differentieret i planlagt tid og fri tid.

Voksenorganiseringen

Der arbejdes i 3 selvstyrende team 0.-2., 3. – 5. og 6.-9. årgang Der er tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere på 0.-9. årgangene på tværs af skoleundervisning og skolefritid.
Stort set alle lærere og pædagoger er primære voksne for en hjemmegruppes elever. Primærvoksenopgaven omfatter blandt andet ansvaret for udarbejdelse af udviklingsplan for den enkelte elev i samarbejde med elev, forældre og øvrige lærere og pædagoger med opgaver i forhold til eleven. Den skriftlige udviklingsplan er udformet i overensstemmelse med den pædagogiske platform.

Den nye Lisbjergskole

Skolen er bygget op i tre hjemmeområder:0.-2., 3.-6. og 7.-9. og i tre vidensdimensioner: kultur- og kommunikation, science og musisk-æstetisk.
 
Skolen skal, ud over at være skole for børn og unge, virke som et åbent videns- og kulturcenter for alle borgere i lokalområdet.
 
Skolen bygges i 2 etaper. 1.etape, som blev taget i brug august 08 har plads til 0.-9. årgangene i 2 spor. 2. etape indebærer udbygning svarende til 3 spor for 0.-9. årgangene.
 
Der er bygget sognegårdsfaciliteter sammen med skolen, og det forventes, at der også integreres en børnehave i skolen i hvert fald frem til den første børnehave er opført i umiddelbar nærhed af skolen.
 
Den nye skole ligger i tæt kontakt med Lisbjerg Vestergård, der er nyrenoveret, og som rummer skoleundervisning, fritidsklub og ungdomsklub.

Besøg Lisbjergskolens hjemmeside her: http://lisbjergskolen.skoleporten.dk/sp