Lokalplan vedr. Karl Krøyers Vej


Forretningsudvalget for LSTK Fællesråd har ikke afholdt møde om denne sag. Vi er afhængige af tilkendegivelser fra områdets beboere. Vær opmærksom på, at dette er en indledende fase, men hængt op på lokalplan 1049 (hyperlink herunder). Skriv gerne til info@lstk.dk.

 

 

Kære Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd

 

Vi skal i gang med at planlægge for et erhvervsområde ved Karl Krøyers Vej i Skejby, matr. nr. 7h Skejby, Århus Jorder.

Plan i Aarhus Kommune er blevet kontaktet af Grundsalg i Aarhus Kommune, som gerne vil muliggøre erhvervsbyggeri på et areal ved Karl Krøyers Vej i Skejby. Vi beder hermed om jeres kommentarer til forslaget.

 

Det påtænkte lokalplanområde ønskes opdelt i 2 delområder:

  • I delområde nord ønskes mulighed for 8.000 m² erhvervsbebyggelse, hvoraf højst de 6000 eller knap 7000 m² må anvendes til udvalgsvarebutikker af mindst 2000 m² pr. stk., og med en bygningshøjde på højst 12 meter fordelt på op til 3 etager.
  • I delområde syd ønskes mulighed for 8.100 m² erhvervsbebyggelse til et Stark byggemarked/tømmerhandel bestående af 5.300 m² drive-in lager og 2.800 m² butik/kontor – med en bygningshøjde på cirka 10 meter fordelt på 1-2 etager.

 

Ejendommen er omfattet af gældende lokalplan nr. 1049 fra 2017 og gældende lokalplan nr. 538 fra 1997, som bl.a. fastsætter, hhv. hvordan regnvandsbassin og del af Karl Krøyers Vej skulle anlægges, samt at der på en del af arealet kan opføres erhvervsbyggeri i op til 12 meters højde med mulighed for salg af særligt pladskrævende varegrupper. Regnvandsbassin og vejanlæg er der umiddelbart ikke ønske om at ændre på. Der er ønske om at justere og præcisere bestemmelserne for de dele af matriklen, som ikke er omfattet af lokalplan nr. 1049.

 

I kommuneplanen indgår arealet i udpegningen Vækstakser & Fortætningspunkter. Størstedelen af matriklen ligger inden for kommuneplanens rammeområde nr. 140915CE til centerbebyggelse i op til 12 meter, op til 3 etager, og op til 45 % bebyggelse. En mindre del af matriklen ligger dog inden for kommuneplanens rammeområde nr. 140913TA til vejanlæg, og derfor vil der sandsynligvis være behov for et kommuneplantillæg.

Hvis Grundsalgs ideer og ønsker har den ønskede kvalitet, og hvis Plan vurderer, at forslaget kan realiseres, udarbejdes planforslag for området.

 

Nedenstående figur viser, hvordan en lokalplan bliver til: Lige nu er vi i starten af afklaringsfasen – helt ude til venstre. Når alle forhold er tilstrækkeligt afklaret, udarbejder vi et lokalplanforslag. Forslaget behandles i byrådet, inden det offentliggøres og sendes i høring blandt borgerne. Hvis høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer, kan byrådet vedtage lokalplanen, hvorefter bygherre kan søge om byggetilladelse.

 

Vi vil gerne allerede nu høre, om I har bidrag til planlægningen for området. Det kan være særlige lokale forhold, som vi bør kende til, opmærksomhed på funktioner, som mangler i jeres kvarter, og som måske vil kunne indarbejdes i forslaget, eller bare ideer, som vil kunne gøre et eventuelt projekt endnu bedre for jeres bydel. Hvis I har forslag eller ønsker til, hvordan vi bedst inddrager jer og øvrige borgere i arbejdet, hører vi også gerne om det.